logo

Technik ochrony środowiska

Dołącz do nas już teraz!

Zapisz się

Wybierz szkołę

Nasze oddziały

Kierunek: Technik ochrony środowiska 325511

Kwalifikacje: 

·         R.7 Ocena stanu środowiska

·         R.8  Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska

Szkolny plan nauczania:

 Plan nauczania

Liczba godzin w cyklu nauczania

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów: 

BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy w ochronie środowiska

20

PDG - Podstawy działalności gospodarczej

20

JOZ - Język obcy zawodowy

30

KPS - Kompetencje personalne i społeczne

20

OMZ – Organizacja pracy małych zespołów

20

II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru rolniczo – leśnego z ochroną środowiska 

Środowisko przyrodnicze i komputerowe wspomaganie

20

III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji R.7. Ocena stanu środowiska

Zanieczyszczenie środowiska

115

Monitoring środowiska

210

IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji R.8 Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną

Ochrona wód

85

Ochrona powietrza oraz ochrona przed hałasem i drganiami

80

Gospodarka odpadami oraz ochrona gleb

85

Organizacja prac w ochronie środowiska

173

Razem:

878

Praktyki zawodowe: 4 tygodnie = 160 godzin.


Realizujemy podstawy programowe MEN.

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS


Warunki rekrutacji

W  BLUE naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół i placówek, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. Przy zapisie niezbędny jest indeks bądź arkusz ocen z poprzedniej szkoły.

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół/ placówek BLUE przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz  zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Uwaga! Można również uzyskać świadectwo z kwalifikacji i zaświadczenie o ukończeniu kursu po gimnazjum lub ośmioletniej szkole podstawowej.

 

Potrzebne  dokumenty:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla (duplikat, odpis lub kserokopia potwierdzona notarialnie),

- 2 zdjęcia (format legitymacyjny),

- zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki),

- podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie,

- dowód osobisty do wglądu.

 

Ograniczona liczba miejsc ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

Technik ochrony środowiska zajmuje się bezpośrednim pomiarem parametrów środowiska; może wykonywać zadania zawodowe związane z pomiarami zanieczyszczeń środowiska, a w szczególności zanieczyszczeń wody, gleby, powietrza oraz emisji hałasu do środowiska, obsługą i nadzorem urządzeń chroniących środowisko, a także analizą i klasyfikacją odpadów produkcyjnych. Powinien także umieć posługiwać się aktami prawnymi, określającymi normy i klasy jakości poszczególnych komponentów środowiska.

Praca: Absolwenci mogą pracować w: zakładach produkcyjnych o ciągach technologicznych powodujących zanieczyszczenie środowiska, oczyszczalniach ścieków i stacjach uzdatniania wody, w laboratoriach monitorujących poziom zanieczyszczenia, w instytutach naukowo-badawczych, składowiskach i sortowniach odpadów, prywatnych zakładach specjalistycznych, jednostkach administracji rządowej i samorządowej szczebla podstawowego.

 

 

 

Bądź na bieżąco ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Twój email został dodany do naszego newslettera